37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2008 roku od prac obejmujących remont elewacji budynku szkoły przy ulicy Słowackiego 85. Kolejnym etapem było przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej sali gimnastycznej. Projekt wykonała Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Jerzy Gniady z Przemyśla. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2010 roku. Głównym wykonawcą inwestycji było Jarosławskie Przedsiębiorstowo Budowlane „Budexim" SA. Nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Inwest-ROL" SP. z o.o. z Przemyśla a nadzór techniczny firma BUDWIER Wiesław Rudnicki.

W sierpniu 2011 roku oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna posiadająca boisko o wymiarach 20 na 37 metrów, widownię na 108 miejsc siedzących, zaplecze socjalne oraz dodatkowe dodatkowe pracownie dydaktyczne. Sala połączona jest przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Cały kompleks szkolny otrzymał nowe, niezależne, przyłącza wodociągowe, energetyczne i gazowe oraz własną kotłownię gazową. Całość inwestycji dopełnia zagospodarowanie otoczenia szkoły z remontem zabytkowego muru oporowego, parkingiem i ogrodzeniem terenu.

Całkowita wartość projektu obejmującego remont elewacji oraz budowę sali gimnastycznej wyniosła 5.268.488,81 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3.352.911,32 zł.

Nowa sala gimnastyczna stanowi znakomitą bazę sportową dla słuchaczy szkoły, będzie wykorzystywana przez uczniów i słuchaczy innych szkół, a także przez mieszkańców Przemyśla. Dzięki dodatkowym pomieszczeniom dydaktycznym znajdującym się na zapleczu sali gimnastycznej możliwe było przeniesienie wszystkich zajęć ze słuchaczami naszej Szkoły do jednego budynku przy ulicy Słowackiego 85 i przekazanie budynku szkolnego przy ulicy Wodnej 11 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 

prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020 w zawodach:

 


w formie dziennej
1. Technik farmaceutyczny
2. Technik masażysta
3.Technik usług kosmetycznych
4.Terapeuta zajęciowy

 

w formie stacjonarnej w zawodach
1. Asystentka stomatologiczna
2. Terapeuta zajęciowy
3. Opiekunka dziecięca


w formie zaocznej
1. Opiekun medyczny
2. Opiekun w domu pomocy społecznej
3. Technik Usług Kosmetycznych
4.Technik sterylizacji medycznej
5. Opiekun osoby starszej

 

 regulamin

Termin rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 03 czerwca 2019  (szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły)

 

Nauka w szkole we wszystkich zawodach jest bezpłatna   

  

WARUNKI  I KRYTERIA  REKRUTACJI 

1. Ukończona szkoła średnia a  w przypadku szkoły dla dorosłych – ukończona szkoła średnia i ukończone 18 lat, lub ukończenie 18 lat życia w roku kalendarzowym w którym kandydaci przyjmowani są do szkoły.
2.Na  kursy inne przyjmowane są osoby pełnoletnie, które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uiściły opłtę zgodna z wycena kusu.

Kandydaci składają wnioski na formularzu szkoły w sekretariacie - druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wymagane dokumenty 

a) oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły),
c) 2 fotografie.
Kandydaci na kursy  inne składają podania na formularzu dla kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00 

TEL /16/ 678 39 55,   678 61 28 

 

 

Harmonogram

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2019

 

CZEŚC PISEMNA

10.01.2019 GODZ.14:00 Technik sterylizacji medycznej

 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Tchnik sterylizacji medycznej

11.02.2019  zmiana 8:00   12:00     16:00

12.02.2019 zmiana 8:00   12:00   16:00

 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA d

AU.61 A.61 09.01.2019 GODZ.13:00

 

 

   

EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE

INFORMACJE OGÓLNE

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.


Egzamin przeprowadzany jest w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 miesięcy przed egzaminem na stronie internetowej OKE (www.oke.krakow.pl)

 

  • Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.
  • Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w danym zawodzie.

 

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna trwa 60 minut i może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze

 

  •  części praktycznej ‎‎przeprowadzanej w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut( Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze ).‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Egzamin jest zdany gdy zdający uzyskał

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.


Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

 www.cke.edu.pl

www.oke.krakow.pl

 

Harmonogram egzaminu

Czytaj więcej: Egzamin zawodowy - informacje ogólne

 

konferencja3

W dniu 18.05.2018 r. w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu odbyła się Konferencja pt.„Modelowe kierunki asystentury dla osób wymagających wsparcia”.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pan Władysław Ortyl -Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Robert Choma -Prezydent Miasta Przemyśla .

Celem konferencji była integracja środowisk naukowo-szkoleniowych i instytucji zapewniających świadczenia opiekuńczo-wspierające, określenie zapotrzebowania na formy i zakres udzielanych świadczeń, projektowanie pożądanego profilu kompetencji zawodowych osób świadczących usługi wspierające oraz wskazanie kierunków innowacji w kształceniu przeddyplomowym.

Konferencję rozpoczęła Pani Danuta Suchorzepka – Dyrektor M-SCKZiU w Przemyślu i powitała jej uczestników wśród których byli m.in. Pan Robert Bal Wice Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, dr Barbara Pelczar-Białek Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Pani Maria Sydor przedstawiciel Starostwa Powiatowego, dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Rzecznik Praw Pacjenta w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, dyrektorzy i kierownicy jednostek oświatowych województwa podkarpackiego, Konsultant Wojewódzki Opieki Paliatywnej, kierownicy i pracownicy GOPS, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

Programem konferencji w pierwszej części obejmował wykłady, które wygłosili:

  • Danuta Wiech - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Przemyśla na temat: „Sytuacja demograficzna i zapotrzebowanie na świadczenia opiekuńczo-wspierające na przykładzie miasta Przemyśla”
  • dr Beata Gumienny Wiceprzewodnicząca Koła w Przemyślu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na temat: „Sytuacja społeczna i aktualne problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną”                    
  • dr n. med. Maciej Kuligowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii dla Województwa   Podkarpackiego na temat: „Psychiatryczne aspekty działań opiekuńczo-wspierających”
  • ks. Jerzy Kopeć na temat „Dramat choroby, cierpienia i śmierci w relacjach podopieczny – opiekun"

W drugiej części konferencji przeprowadzono panele dyskusyjne dla poszczególnych grup zawodowych, prace w ramach których zaowocowały sformułowaniem wielu wniosków i rekomendacji.

Za najistotniejsze należy uznać :potrzebę tworzenia warunków do wymiany doświadczeń i doskonalenia dla pracowników udzielających świadczeń opiekuńczo-wspierających oraz integracji szkoły i pracodawców;akcentowany brak wykwalifikowanych pracowników w zawodach: opiekunka środowiskowa, opiekun w DPS i terapeuta zajęciowy;bardzo wyraźnie zaznaczaną potrzebę zatrudniania w zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiece paliatywnej opiekunów medycznych konieczność podjęcia działań   mających na celu uzyskanie regulacji prawnych zakresu kompetencji zawodowych w szczególności opiekunów medycznych i opiekunów w DPS.

 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

SWF file not found. Please check the path.