ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

Harmonogram

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2019

 

CZEŚC PISEMNA

10.01.2019 GODZ.14:00 Technik sterylizacji medycznej

 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Tchnik sterylizacji medycznej

11.02.2019  zmiana 8:00   12:00     16:00

12.02.2019 zmiana 8:00   12:00   16:00

 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA d

AU.61 A.61 09.01.2019 GODZ.13:00

 

 

   

EGZAMIN  POTWIERDZAJĄCY  KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE

INFORMACJE OGÓLNE

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.


Egzamin przeprowadzany jest w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE i ogłoszonym 5 miesięcy przed egzaminem na stronie internetowej OKE (www.oke.krakow.pl)

 

  • Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.
  • Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w danym zawodzie.

 

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna trwa 60 minut i może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze

 

  •  części praktycznej ‎‎przeprowadzanej w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut( Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze ).‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Egzamin jest zdany gdy zdający uzyskał

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.


Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

www.cke.edu.pl

www.oke.krakow.pl

 

Harmonogram egzaminu

 

Zobacz również