37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

Stypendia

 

Uczniowie szkoły dla młodezieży i słuchacze szkoły dla dorosłych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu po ukończeniu pierwszego semestru nauki mogą ubiegać się o stypendia udzielane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego :

• dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce
• dla uczniów i słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych
Istnieje możliwość pobierania stypendium z każdego tytułu.

Liczbę i wysokość stypendiów ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego. Wysokość każdego stypendium wypłacanego w ubiegłym semestrze wynosiła 200zł miesięcznie.

 

Stypendia wypłacane są do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Stypendia przyznaje się na okres:
• od dnia 1 wrzesnia do dnia 31stycznia
• o od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca.

Uczniowie i słuchacze ubiegający się o stypendium skłdają wnioski do komisji stypendialnej :
• w przypadku stypendium za trudne warunki materialne - do dnia 31 grudnia i 30 czerwca
• w przypadku stypendium za najlepsze wyniki w nauce – niezwłocznie po zakończeniu semestru
Wnioski o udzielenie stypendium do pobrania w sekretariacie Centrum .

 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta