37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

kierunki1

TEZawód :Technik elektroradiolog 321103
Czas kształcenia: 2,5 roku
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: K1:Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii (Z.21)


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów
 • w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii;
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej;
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza;
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Miejsca pracy:

 • pracownie rentgenodiagnostyki i radiodiagnostyki obrazowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej,
 • pracownie diagnostyki elektromedycznej tj. EKG, EEG, audiometrii i spirometrii.
 • pracownie badań ultrasonograficznych, izotopowych i mammograficznych.
 • radioterapeutyczne pracownie ośrodków onkologicznych,
 • zakłady produkcyjne
 • przejścia graniczne

TMZawód : Technik Masażysta 325402

Czas kształcenia: 2 lata

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług w zakresie masażu (Z.1.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Czytaj więcej: Technik masażysta

TF1Zawód : Technik Farmaceutyczny 321301

Czas nauki: 2 lata

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje:K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (Z.19.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
 • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Czytaj więcej: Technik farmaceutyczny

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

 • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
 • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
 • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
 • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
 • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
 • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania