37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl

kierunki1

dentistZawód:Asystentka stomatologiczna 

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
• asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
• przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
• wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
• etap pisemny,
• etap praktyczny.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Miejsca pracy:
• wszelkiego typu poradnie stomatologiczne
• gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• prywatne gabinety stomatologiczne
• kliniki i poradnie dentystyczne
• oddziały chirurgii szczękowej
• zespoły implantologiczne

ts1Zawód: Technik Sterylizacji Medycznej 321104
To nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry) forma stacjonarna zajęcia 3-4 dni w tygodniu po południu lub w zalezności od potrzeb słuchaczy
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje K1: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.20.)
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
• przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
• przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
• prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Czytaj więcej: Technik sterylizacji medycznej

Zawód : Opiekunka środowiskowa 341204

Czas kształcenia: 1 rok (kwalifikacyjny kurs zawodowy)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje K1: Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Czytaj więcej: Opiekunka środowiskowa

OMZawód: Opiekun Medyczny 532102

Czas kształcenia: 1 rok (forma zaoczna)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Czytaj więcej: Opiekun medyczny

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203

Czas kształcenia: 2 lata (forma  zaoczna)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej (Z.6)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Czytaj więcej: Opiekun w domu pomocy społecznej

TZZawód : Terapeuta Zajęciowy 325907

Czas kształcenia: 2 lata

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje K1: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Czytaj więcej: Terapeuta zajęciowy

AONKierunek: Asystent Osoby Niepełnosprawnej 341201

Czas kształcenia: 1 rok (kwalifikacyjny kues zawodowy)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Z.8.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Czytaj więcej: Asystent osoby niepełnosprawnej

TUKZawód: Technik usług kosmetycznych 514207

Czas kształcenia: 2 lata (forma zaoczna)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Czytaj więcej: Technik usług kosmetycznych

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

 • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
 • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
 • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
 • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
 • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
 • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania