ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Termin rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 03 czerwca 2019  (szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły) 

Nauka w szkole we wszystkich zawodach jest bezpłatna   

  

WARUNKI  I KRYTERIA  REKRUTACJI 

1. Ukończona szkoła średnia   lub ukończenie 18 lat życia w roku kalendarzowym w którym kandydaci przyjmowani są do szkoły.

Kandydaci składają wnioski na formularzu szkoły w sekretariacie - druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wymagane dokumenty 

a) oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły),
c) 2 fotografie.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00 

TEL /16/ 678 39 55,   678 61 28