37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 tel. 16 678 39 55 fax: 16 678 61 28 e-mail: zsmed@pro.onet.pl


NOWOŚĆ!!! Kwalifikacyjny kurs zawodowy - bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych - dowiedz się więcej...

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu 

prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 2019/2020 w zawodach:

 


w formie dziennej
1. Technik farmaceutyczny
2. Technik masażysta
3.Technik usług kosmetycznych
4.Terapeuta zajęciowy

 

w formie stacjonarnej w zawodach
1. Asystentka stomatologiczna
2. Terapeuta zajęciowy
3. Opiekunka dziecięca


w formie zaocznej
1. Opiekun medyczny
2. Opiekun w domu pomocy społecznej
3. Technik Usług Kosmetycznych
4.Technik sterylizacji medycznej
5. Opiekun osoby starszej

 

 regulamin

Termin rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 03 czerwca 2019  (szczegółowe informacje udziela sekretariat szkoły)

 

Nauka w szkole we wszystkich zawodach jest bezpłatna   

  

WARUNKI  I KRYTERIA  REKRUTACJI 

1. Ukończona szkoła średnia a  w przypadku szkoły dla dorosłych – ukończona szkoła średnia i ukończone 18 lat, lub ukończenie 18 lat życia w roku kalendarzowym w którym kandydaci przyjmowani są do szkoły.
2.Na  kursy inne przyjmowane są osoby pełnoletnie, które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe oraz uiściły opłtę zgodna z wycena kusu.

Kandydaci składają wnioski na formularzu szkoły w sekretariacie - druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wymagane dokumenty 

a) oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły),
c) 2 fotografie.
Kandydaci na kursy  inne składają podania na formularzu dla kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00 

TEL /16/ 678 39 55,   678 61 28 

banerek 300x100

                        więcej

podkarpackie przestrzen otwarta

  • Szkoła z długoletnia tradycją kształcenia w zawodach medycznych
  • szkoła bezpłatna, państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2 roku
  • Przyjazna, niepowtarzalna atmosfera sprzyjająca rozwijaniu doświadczeń i pasji
  • Doświadczona, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne aktywizujące metody nauczania
  • Bogata baza dydaktyczna wspierająca proces nabywania umiejętności zawodowych
  • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów - przeprowadza egzaminy zawodowe w rzeczywistych warunkach nauczania