ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

 

[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

[*] Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

[*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

[*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

[*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 

[*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

[*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub  po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

[*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

[*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 

Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce( szatnia /lub wydzielona sala ), w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon W w/w pomieszczeniach dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU

 

 

[*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 

Nalezy unikać spotkań w grupie, po wyjściu z egzaminu  a wrażeniami po egzaminie dzielić  się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.

 

 

[*] W przypadku  EPKwZ zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

[*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

HARMONOGRAM

ODBIORU    ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

               Dnia 26 czerwca 2020 r.

 

 

 

Godz. 1000 – Technik usług kosmetycznych sem. IV

 

Godz. 1200 – Technik masażysta sem. IV

 

Godz. 1400 – Opiekunka dziecięca/Terapeuta  zajęciowy sem. IV