Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.medyk-przemysl.pl

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16
Data aktualizacji: 2024-03-18
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikowania informacji,
•    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

WYGLĄD STRONY

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez  korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
•    Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
•    możliwa zmiana wielkości czcionki,
•    zastosowano prawidłowy kontrast,
•    konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
•    tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
•    nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
•    linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
•    fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
•    pułapki klawiaturowe – wykluczone,
•    wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
•    elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu jest Krzysztof Hop, e-mail: khop@medykprzemysl.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 6783955.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

TRYB DZIAŁANIA W PRZYPADKU SKARG I WNIOSKÓW

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich   www.rpo.gov.pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dane adresowe: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu; ul. Łukasińskiego 20; 37 - 700 Przemyśl
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Łukasińskiego.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od budynku szkoły.
Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przed wejściem do budynku na wysokości około jednego metra umieszczony jest dzwonek do przywołania pracownika obsługi,  upoważnionego do udzielania informacji i pomocy w komunikacji.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (sekretariat, pokój dyrektora). W budynku nie ma windy. Do sal wykładowych i pracowni znajdujących się na I i II piętrze  można wejść jedynie za pomocą schodów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sektorze A.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Medyczno-Społecznego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

 

Przewiń do góry