Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rekrutacja styczeń 2024 

Prowadzimy rekrutację na następujące kierunki kształcenia:

Technik farmaceutyczny

Technik sterylizacji medycznej

Asystent osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie szkoły lub przez formularz on-line.

Zajęcia rozpoczynają się w lutym 2024r.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ON-LINE I ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK!

 

 

Warunki przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    
informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Przemyślu, ul. Słowackiego 85 tel: 16 678 39 55 mail: zsmed@pro.onet.pl

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu możliwy jest pod numerem tel. nr  
16 676 39 03 lub adresem email: popowicz_zsmed@onet.pl
3.    Dane osobowe Pana/i/ ucznia/słuchacza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
4.    Pana/Pani/ ucznia/słuchacza dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w  Przemyślu.
5.    Posiada Pan/Pani / prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6.    Uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

Wszystkie wymagane dokumenty można  dostarczyć w terminie  późniejszym lub wysłać pocztą! Naukę  w naszej szkole  może rozpocząć  każda osoba po ukończeniu 18 lat  posiadająca wykształcenie średnie.

 

 

 

 
Przewiń do góry