Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśłu zostało utworzone 1 września  2014r z połaczenia Medycznej Szkoły Policealnej im.Jadwigii Iżyckiej w Przemyślu i Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych.Od dnia 1 września 2015r włączono do Centrum nowo utworzone Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu. Centrum prowadzi kształcenie w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych, jak również może prowadzić kształcenie ustawiczne dorosłych poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejetności zawodowych, kursów umozliwiajacych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Początki Szkoły Medycznej w Przemyślu sięgają połowy XX wieku, kiedy to dr Stefan Kaczor w 1945 roku utworzył Państwową Szkołę Higienistek i Położnych. W ciągu kilkudziesięciu lat w szkole nastąpiło wiele zmian dotyczących siedziby, nazwy szkoły i kierunków kształcenia.

W 1991 roku szkole nadano imię Jadwigi Iżyckiej – postaci ogromnie zasłużonej dla polskiego pielęgniarstwa.
7 listopada 2005 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekształcił Zespół Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Medyczną Szkołę Policealną im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu
Kolejne zmiany w naszej szkole nastąpiły w latach 2008 – 2011 i obejmowały rozbudowę i modernizację budynku. W ramach projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego szkoła zmieniła swój wygląd i poszerzyła bazę dydaktyczną. Projekt ten obejmował remont elewacji budynku oraz budowę nowej sali gimnastycznej z widownią i zapleczem socjalnym.

01 wrzesnia 2014r. rozpoczeło działalność Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Podstawą utworzenia centrum były istotne zmiany w kształceniu zawodowym oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 2011r o zmianie ustawy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.nr 205, poz.1206), która zasadniczo zmieniła strukturę kształcenia ponadgimnazjalnego.

W skład Centrum wchodzi
Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej istniejąca od 1945 roku  oraz Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych utworzona uchwałą sejmiku województwa podkarpackiego w 2014 roku.

Utworzenie Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla dorosłych stanowi uzupełnienie i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w zakresie kształcenia w zawodach medycznych oraz społecznych.Umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego oraz zdobycie nowych kwalifikacji.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jest publiczną placówką oświatową. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
Szkoła kształci bezpłatnie młodzież i dorosłych w 11 zawodach  systemie dziennym, zaocznym i stacjonarnym. Obecnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy szkoła poszerzyła zakres  kształcenia i do zawodów medycznych dołączyły zawody społeczno – opiekuńcze oraz usługowe.
Proces kształcenia odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach umiejętności zawodowych, salach wykładowych a zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.
Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów i słuchaczy  do wykonywania zawodu przez stworzenie najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Organizujemy zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w licznych zakładach opieki zdrowotnej, aptekach ogólnodostępnych i przyszpitalnych, gabinetach kosmetycznych, przedszkolach, żłobkach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, zgodnie z kierunkiem kształcenia i pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Swoje cele i zadania szkoła realizuje w ramach zajęć obowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i innymi placówkami oświatowo – wychowawczymi.
Szkoła szczególną uwagę skupia na kształceniu właściwych postaw zawodowych oraz etycznych, najlepsi słuchacze otrzymują stypendia naukowe.
Absolwenci naszej szkoły są bardzo dobrze przygotowani do pracy w kraju i za granicą, co potwierdzają coroczne wyniki egzaminów zawodowych.
Ofertę nasza kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią i chcieliby swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy na ulicę Słowackiego 85 w Przemyślu.

 

Przewiń do góry