Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 

STYPENDIA

 1. Słuchacze Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Przemyślu mogą ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.
 2. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
 3. O stypendium może ubiegać się słuchacz, jeżeli w poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,00 i posiada co najmniej 70,00% frekwencji na zajęciach,  a ponadto wykazywał się:

1) zaangażowaniem na rzecz szkoły i/lub,

 2) zaangażowaniem na rzecz środowiska lokalnego.

 1.  O stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się słuchacze nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki.
 2. Słuchacze uczący się jednocześnie w kilku zawodach mogą otrzymać tylko jedno stypendium.
 3. Stypendium przyznaje się na okres od dnia 1 września do dnia 31 stycznia oraz na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 czerwca. 
 4. Zasady przyznawania stypendiów reguluje Uchwała Nr IX/156/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  z dnia 24 czerwca 2019 r.  w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego                                   i ustawicznego 
 5.  Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego.
 6. Kandydatów do stypendiów przedstawia  Zarządowi Województwa Podkarpackiego Dyrektor Szkoły, na podstawie listy kandydatów do stypendiów ustalonej przez komisję stypendialną.
 7. Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek odpowiednio do szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu danego semestru ( wniosek do pobrania                         w Sekretariacie Centrum) za pośrednictwem  opiekuna/wychowawcy oddziału.
 8. Członkowie Komisji oceniają wnioski zgodnie z następującą punktacją:

1)

Średnia ocen:

Liczba punków

5,00 do 5,20

2 pkt

5,21 do 5,40

4 pkt

5,41 i wyżej

6 pkt

 

2)

Frekwencja na zajęciach szkolnych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Liczba punktów

70,00% do 79,50%

1 pkt

79,51% do 89,50%

2 pkt

89,51% i wyżej

 1. pkt 

 

3) zaangażowanie na rzecz szkoły i/lub środowiska lokalnego – do 3 pkt. 

4) W przypadku równej liczby punktów o miejscu na liście decyduje frekwencja na zajęciach szkolnych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, w której uczy się słuchacz.  Stypendia wypłacane są                    w miesięcznych ratach, z tym że stypendium za miesiąc styczeń następnego roku wypłacane jest do dnia 31 grudnia roku budżetowego, w  którym udzielone jest stypendium.
 2. Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku:

 1) skreślenia z listy słuchaczy,

 2) rezygnacji z nauki.

W tym przypadku słuchacz traci prawo do stypendium z końcem miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie z listy słuchaczy bądź  rezygnacja z nauki.

 1. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi wraz z odsetkami - liczonymi od dnia stwierdzenia okoliczności, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.
Przewiń do góry