Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Klauzula informacyjna zgodna z RODO –

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE Nr 119, str 1), zwanego dalej „RODO” informują , że:

I. Administratorem danych osobowych jest:

Dyrektor Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

37-700 Przemyśl

email: sekretariat@medykprzemysl.pl

  1. Kontakt z inspektorem danych osobowych, email: ido@medykprzemysl.pl
  2. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  3. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej  w jednostce instrukcji kancelaryjnej.
  4. Ponadto informuję, że:
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich
Przewiń do góry