Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

3 stycznia 1945 roku powstaje zorganizowana przez doktora Stefana Kaczora Państwowa Szkoła Higienistek i Położnych. Pierwsze dyplomy rozdano 20 marca 1946 roku. Najlepsze absolwentki zostały instruktorkami kształcącymi kolejne roczniki.

15 września 1946 roku rozpoczyna działalność zorganizowana z inicjatywy doktora Jana Żaczka Wojewódzka Szkoła Pielęgniarska. Dyrektorem zostaje siostra zakonna Świętosława Chowaniec.

W 1947 roku ujednolicono w skali kraju programy nauczania w szkołach medycznych.

W 1949 roku dyrektorem Wojewódzkiej Szkoły Pielęgniarek zostaje długoletni więzień Oświęcimia, późniejszy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego i wykładowca przemyskich szkół medycznych doktor Witold Tokarz.

W 1953 roku dyrektorem Szkoły zostaje Czesława Sroczyk. Była jedną z pierwszych absolwentek, następnie instruktorką i kierownikiem szkolenia praktycznego. W kolejnych latach pod jej kierownictwem zmieniają się formy kształcenia, wzbogaca się baza dydaktyczna szkoły, podnoszą się kwalifikacje nauczycieli.

W 1959 roku powstaje Liceum Pielęgniarstwa. Szkoła ma czteroletni cykl kształcenia, wydłużony od roku 1962 do pięciu lat.

W 1964 roku połączono Państwową Szkołę Położnych, Państwową Szkołę Pielęgniarstwa i Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.

W 1971 roku powstaje Zespół Szkół Medycznych w skład którego wchodzą: Zawodowe Studium Położnych, Zawodowe Studium Pielęgniarstwa i Liceum Medyczne Pielęgniarstwa.

W 1972 roku do Zespołu Szkół Medycznych włączono kierowane przez mgr Janinę Jabłońską Medyczne Studium Zawodowe dla asystentek pielęgniarstwa. Z przemyskich szkół medycznych poza Zespołem Szkół Medycznych pozostaje tylko Medyczne Studium Zawodowe Analityki Medycznej i Techniki Farmaceutycznej.

Od 1979 roku bazę lokalową Zespołu Szkół Medycznych stanowią: budynek przy ulicy Słowackiego 85 - Liceum Medyczne, budynek przy ulicy Wodna 11 - internat i budynek przy ulicy Wybrzeże Kościuszki - Zawodowe Studium Położnych i Zawodowe Studium Pielęgniarstwa.

W 1979 roku po 26 latach pracy na stanowisku dyrektora szkoły odeszła na emeryturę Czesława Sroczyk. Dyrektorem zostaje dotychczasowy zastępca dyrektora mgr Bronisława Rajtmajer.

W 1985 roku obchodzono uroczyście 40 lat istnienia szkoły. Rok później na terenie szkoły odbył się finał XIX Olimpiady Pielęgniarek i Położnych.

W 1986 roku dyrektorem Zespołu Szkół Medycznych zostaje mgr Teresa Dziób.

8 czerwca 1991 roku Zespołowi Szkół Medycznych w Przemyślu nadano imię Jadwigi Iżyckiej.

W 1991 roku dyrektorem Szkoły zostaje mgr Anna Michalik.

Wraz ze zmianami w kraju następuje reorganizacja struktur Zespołu Szkół Medycznych i zmiany w procesie kształcenia. Powstają nowe kierunki kształcenia.

Od 1 września 1993 roku rozpoczyna się kształcenie na kierunku fizjoterapia.

W 1994 roku rozpoczyna się kształcenie na kierunku ratownik medyczny. Cykl nauczania pielęgniarek zostaje wydłużony do 5-ciu semestrów.

Od 1 września 1998 roku Szkoła rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku terapeuta zajęciowy.

W 1998 roku zakończono w Szkole kształcenie w Liceum Pielęgniarstwa.

W 2000 roku do Zespołu Szkół Medycznych włączono Medyczne Studium Zawodowe kształcące na kierunkach analityk medyczny i technik farmaceutyczny.

W 2001 roku zakończono kształcenie na kierunku położna

W 2006 roku rozpoczyn sie kształcenie na kierunku Technik masażysta

We wrześniu 2003 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną o kierunki związane z opieką społeczną. Rozpoczyna się kształcenie na kierunkach opiekunka środowiskowa i opiekun w domu pomocy społecznej.

W 2005 roku, w związku z reorganizacją systemu kształcenia, zakończone zostaje kształcenie policealne pielęgniarek.

7 listopada 2005 roku, Uchwałą nr 46/548/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Zespół Szkół Medycznych im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu zostaje przekształcony w Medyczną Szkołę Policealną im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu.

Od lutego 2006 roku rozpoczyna się kształcenie na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej.

W 2006 roku zakończone zostaje kształcenie na kierunku analityka medyczna.

W 2007 roku zakończono kształcenie na kierunku fizjoterapia.

30 stycznia 2009 roku rozpoczyna się kształcenie na kierunku opiekun medyczny.

W 2008 roku rozpoczęto realizację projektu "Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W 2008 roku zakończono I etap modernizacji Szkoły - wykonano renowację elewacji budynku szkoły przy ulicy Słowackiego.

W kwietniu 2010 roku rozpoczęto prace budowlane przy budowie nowej sali gimnastycznej.

W sierpniu 2011 roku oddana zostaje do użytku nowa sala gimnastyczna. Wszystkie zajęcia ze słuchaczami zostają przeniesione do budynku przy ulicy Słowackiego 85 a budynek szkolny przy ulicy Wodnej 11 zostaje przekazany na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

23 stycznia 2012 roku rozpoczyna się kształcenie w zawodach opiekunka dziecięca i technik usług kosmetycznych.

31 sierpnia 2012 roku po 21 latach pełnienia funkcji Dyrektora, przeszła na emeryturę mgr Anna Michalik.

Od 1 września 2012 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie powierzył stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu Pani mgr Danucie Suchorzepce.

27 czerwca 2014 roku zakończono kształcenie w zawodzie Ratownik Medyczny

1 września 2014 roku utworzono Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodwego i Ustawicznego w Przemyślu na podstawie uchwały nr XLIV/901/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Centrum prowadzi kształcenie w zawodach medycznych, społecznych dla młodzieży i dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej oraz na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności i uzupełniających wiedzę i kwalifikacje zawodowe.

1 wrzesnia 2014 roku rozpoczyna sie kształcenie w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej 

1 września 2015 roku  utworzono Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu

1 września 2018  roku rozpoczyna się kształcenie w zawodzie Asystentka Stomatologiczna

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry