Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

oosKierunek: Opiekun osoby starszej 341202

Czas kształcenia: 2 lata 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • placówki pomocy społecznej,
 • sanatoria,
 • środowisko domowe,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Przewiń do góry