Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej 341203

Czas kształcenia: 2 lata 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
  • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
  • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
  • utrzymywania sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
  • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny-elektroniczny
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

  • domy pomocy społecznej dla dzieci,
  • domy pomocy społecznej dla dorosłych.
Przewiń do góry